Hoe denken de politieke partijen over de verkeersproblematiek in Waalre?

 

Met verkiezingen voor de deur is Waalre benieuwd naar de opinie van de politieke partijen in de gemeente Waalre ten aan zien van de verkeersproblematiek. Dit artikel is op initiatief van buurtcommissie Samen Sterk Waalre Zuid West ontstaan, in samenwerking met alle politieke partijen.

 

 

Vraag 1:

Kunt u aangeven wat uw partij de afgelopen periode heeft bijgedragen aan oplossingen voor de verkeersproblematiek in Waalre?

Vraag 2:

Hoe gaat uw partij invulling geven aan het nieuwe beleidsplan van de gemeente Waalre dat prioriteit geeft aan leefbaarheid?

Vraag 3:

Is uw partij bereid om kostbare maatregelen te steunen ter verlichting van de verkeersproblematiek en ten laste van de gemeente Waalre?

Vraag 4:

Als de nieuwe N69 er gaat komen, wat is dan voor uw partij de meest gewenste route?

 

A-W B heeft herhaaldelijk vragen gesteld en brieven gestuurd om een verbetering van de verkeerssituatie in Waalre te bewerkstelligen. Tweede Kamer, Provincie en SRE zijn meerdere malen benaderd over de N69 en een derde noord-zuid verbinding. Waren verder initiator van de werkgroep Verkeer. Voorstel gedaan voor stil asfalt.

Weren van doorgaand vrachtverkeer. Inrichten van 30 km zones in alle wijken, invulling daarvan in overleg met wijk-bewoners. Op gebiedontsluitingswegen stil asfalt. Meer reserves creëren op de begroting en meerjarenraming als voorbereiding op eventuele alternatieven voor N69. Streven naar een derde noord-zuid verbinding.

A-W.B. is tegen het nemen van extreme kostbare maatregelen ten laste van de exploitatie. Oplossing nodig in beide dorpskernen! Aandringen op doortrekken in Noordelijke richting van de Europalaan in Valkenswaard tot aan de Prof. Holstlaan in Eindhoven. Wij zijn voor milieuvriendelijke oplossingen en wij verwerpen milieubelastende voorstellen.

Het tracé van de nieuwe N69 moet van Aalst Waalre Belang ten westen van de Dommel aangelegd worden.

Zélf binnen onze gemeente die maatregelen aanreiken, die vooruitlopen op de aanleg van de Lage Heideweg.

Het door trekken van de Lage Heideweg naar de A67 ten Westen van de Dommel, ondersteunen.

Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor leefbaarheid boven doorstroming binnen Waalre. Het CDA heeft zeer actief gewerkt aan de intentieverklaring voor een regionale oplossing van het verkeersprobleem. Er zijn talloze initiatieven en activiteiten geweest, in de regio, bij Provinciale Staten en Tweede Kamer, Waterschap en Milieuorganisaties.

Regionale intentieverklaring (N69) niet ondergraven met nieuwe weg op eigen grondgebied. Geen bomen rooien op de Koningin Julianalaan. Geen straten afsluiten en geen eenrichtingsverkeer. Dosering van noord-zuid verkeer, afdwingen van 30 km/uur in de leefstraten met creatieve maatregelen. In overleg met bewoners. Niet wachten op rioleringswerkzaamheden.

Het CDA heeft steun gekregen voor een Leefbaarheidfonds ter uitvoering van het Verkeersbeleidsplan. Wel maatregelen die de leefbaarheid verbeteren, geen maatregelen die de doorstroming bevorderen. Dat gaat om zeker 1 miljoen Euro. Dus geen nieuwe rotondes in het dorp, wel kleinschalige maatregelen in de woonstraten, Zeer Stil Asfalt op de Traverse in 2006.

Het tracé met het meeste oplossend vermogen ligt ten westen van Waalre en heeft een aansluiting op de A67 bij Veldhoven.

Belangrijk is dat samen met het Waterschap, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, gestreefd wordt naar een win-win situatie. Het Waterschap houdt er al rekening mee.

Onze verkeersproblematiek is regionaal en internationaal. D66 heeft mede aangedrongen op regionaal onderzoek en planvorming waar de provincie en Rijk bij betrokken zijn De D66 Tweede kamer fractie heeft bij Minister aangedrongen op oplossing N69 problematiek.

D66 heeft in de Gemeenteraad mede aangedrongen op stil asfalt en het leefbaarheidfonds gesteund.

Dat zal vooral gericht zijn op regulering en voorkomen van ongewenst sluipverkeer. De maatregelen die moeten worden genomen in samenspraak met de burgers. Voor D66 is het belangrijk dat burgers zich organiseren en ook onderling discussiëren over mogelijke oplossingen en maatregelen. De gemeente moet burgers daarbij ondersteunen en adviseren.

Na infrastructurele oplossingen buiten Waalre zal de helft van het huidige doorgaande verkeer hier nog blijven rijden. Een logische én acceptabele oplossing is een randweg dicht langs Waalre dorp, een verbinding tussen de Onze Lieve Vrouwendijk en de burgemeester Mollaan en een verdiepte en/of ondertunnelde weg door Aalst of tussen Aalst en Waalre door. Cofinanciering met de regio.

Waalre ligt in de ecologische hoofdstructuur. Een weg door het buitengebied en het Dommeldal zal nooit worden toegestaan, noch door de Provincie, noch het Rijk en noch Brussel. Een nieuwe N69 zal verder van Waalre komen te liggen.

Het interregionale en internationale verkeer inclusief het zware vrachtverkeer zal dan het beste onder Valkenswaard kunnen worden afgeleid.


GB’74

Wij denken actief mee aan toekomstige oplossingen cq terugbrengen van de verkeersoverlast.

Leefbaarheid gaat voor doorstroming. Waar mogelijk weren van vrachtverkeer Voorbereidingen voor de toekomstige aanleg van de N69. Verminderen geluidsbelastingen door aanleg van zeer stil asfalt. Veilige oversteekplaatsen. Goede fietspaden. Signaleringen voor snelheid en oversteken.

Wij zullen controle uitoefenen op het uitvoerend orgaan (B&W). Hetgeen afgesproken is, dient uitgevoerd te worden.

Wij zullen maatregelen voorstellen om het beleidsplan te kunnen uitvoeren. Voorbeeld: geen doorstroom bevorderde maatregelen

 Zoveel mogelijk weren van sluip verkeer door de woonstraten.

Wij zijn bereid zijn om fors mee te betalen aan een nieuwe weg (N69).

Ook om fors extra geld uit te geven voor vervroegd aanbrengen van zeer stil asfalt op de traverse.

Algemeen: voor leefbaarheid/veiligheid van veel bewoners zijn wij bereid te investeren.

Er komt een tracé MER studie en daaruit zal moeten blijken wat de meest gunstige route zal zijn. Belangrijk is te letten op wat kans maakt. Wij denken dat dit een route over reeds bestaande wegen zal zijn. Dat wil zeggen de route over de Keersopperdreef vervolgens via bestaande wegen richting Veldhoven, eventueel A67.

Groen Links was niet in de Gemeenteraad vertegenwoordigd in de lopende periode.

 

 

Leefbaarheid is meer dan alleen verkeer.

In woonwijken moet de snelheid worden beperkt tot 30 kilometer per uur. Verkeer rond scholen, crèches en speelplaatsen moet veiliger.

Vanuit de uitgangspunten van GroenLinks moet er verbetering komen in: verkeersveiligheid, snelwegen en files, milieukwaliteit, sociale rechtvaardigheid, veiligheid op straat.

GroenLinks in de regio heeft zich steeds consequent verzet tegen het convenant N69 en de plannen, die daar uit spreken. Hoofdzaak: te weinig gekeken naar vriendelijker tracés en veel te weinig oog voor behoud van natuur. Hierbij sluit GroenLinks Waalre zich aan.

PvdA

De PvdA heeft regelmatig overleg met partijgenoten in de regio, provincie en tweede kamer. PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een boven regionale oplossing. In Waalre is op ons initiatief een klankbordgroep geformeerd die de gemeente adviseert bij het verkeersbeleidsplan. We moeten niet over mensen praten, maar met mensen. De PvdA stelde zich kritisch op bij reconstructies.

Leefbaarheid is belangrijker dan doorstroming. Dat betekent dat geluidsoverlast geminimaliseerd moet worden, evenals luchtvervuiling. De PvdA is voorstander van de aanleg van zeer stil asfalt. Vrachtwagens op N69 weren via aanpassing van bewegwijzering op rijkswegen. Maar ook aandacht voor de zwakke deelnemers: Fietspaden netwerk; Verkeersveiligheid rondom scholen.

Zeer stil asfalt vinden wij een goede investering. Blijkt de omleiding van de N69 niet haalbaar, dan wordt een randweg om Waalre bespreekbaar. Als ontwikkelaars van wijken bijdragen, zou er in Waalre noord een gedeeltelijke randweg kunnen komen. Een weg over het spoorbaantracé zullen wij niet steunen. Een verdiepte weg is voor ons bespreekbaar.

Uitgangspunt is het meest milieuvriendelijke alternatief: geen weg door kwetsbaar natuurgebied, geen onacceptabele aantasting van de leefomgeving en geen verslechtering van de luchtkwaliteit.

Mocht een milieuvriendelijker alternatief meer geld kosten, dan zijn wij bereid daar zeer serieus naar te kijken.

De VVD-Waalre heeft zich ingezet voor het spoedig in procedure brengen en realisatie van een nieuwe N69, aansluitend ten westen van Dommelen, zoals ook vastgelegd in de coalitie.

Mede hierdoor is een intentieverklaring getekend door de betrokken gemeenten.

Voor de korte termijn moest voor Waalre een verkeersbeleidsplan worden opgesteld, wat inmiddels is gepresenteerd.

Het verkeersbeleidsplan wordt door de VVD-Waalre ondersteund en de voorgestelde maatregelen zullen gefaseerd tot uitvoering moeten worden gebracht.

De VVD-Waalre wil benadrukken dat de leefbaarheid bij haar zwaar wordt aangezet en dat een toename van de doorstroming door de kernen geen uitgangspunt zal mogen zijn.

Indien de voorgestelde oplossingen alleen door cofinanciering mogelijk zullen zijn, dan zal de VVD-Waalre bereid zijn om uit de reserves van de gemeente hiervoor middelen te fourneren. Met het vormen van een dergelijke pot zou reeds op korte termijn een aanvang moeten worden gemaakt. Bij inbreuk op hoge landschappelijke waarden zorgen voor natuurcompensatie.

De situering zodanig zal dienen te zijn dat het probleem ook daadwerkelijk zal worden opgelost. Via Eersel naar de A67 zal bijvoorbeeld het probleem niet oplossen. Het te kiezen tracé zal tevens redelijk dicht bij Dommelen dienen te worden gesitueerd, om het verkeer vanuit Dommelen te kanaliseren. De weg zal op de A67 moeten aansluiten.